Naslovna Hronika Okrugli sto o alternativnim sankcijama u Negotinu: Zatvori prenatrpani, alternativne kazne se...

Okrugli sto o alternativnim sankcijama u Negotinu: Zatvori prenatrpani, alternativne kazne se retko primenjuju

838
0

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS organizovala je okrugli sto „Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji“ sa ciljem da informiše javnost sa izveštajem i preporukama nastalih na osnovu istraživanja koja je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018.

Istraživanje je sprovedeno tokom minule godine na osnovu tri izvora i podataka Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u 10 povereničkih kancelarija, Prekršajnih sudova u Kraljevu, Nišu, Vranju, Valjevu i Negotinu, ali i na osnovu odgovora koje je u upitniku dalo 18 poverenika u tri regiona, istočnoj, južnoj i zapadnoj Srbiji.

Iako najveći broj kazni, na osnovu podataka 23 Osnovna suda, čine uslovne osude, u oko 50 odsto slučajeva, istraživanje je pokazalo da se takve kazne najčešće izriču u južnom, pa u zapadnom regionu, a najmanje u istočnom regionu Srbije.

Rezultati istraživanja su pokazali i da je najveća zastupljenost alternativnih sankcija  i mera u južnom, a najmanja u istočnom regionu.

“U istočnoj Srbiji se retko izriče rad u javnom interesu, dok je u južnoj preporznata njegova korisnost. Prema evidenciji 10 povereničkih kancelarija za dve i po godine izvršeno je ukupno 303 presude, a prema evidenciji nadležnih Osnovnih sudova 291. Najveći broj kazniima na izvršenju u povereničkim kancelarijama u Nišu, Leskovcu i Pirotu, u rasponu od 30 do 50 godišnje. U Negotinu za posmatrani period ( 2016, 2017. i prvih šest meseci 2018.) nije izvršena ni jedna kazna rada u javnom interesu, a Osnovni sud u Negotinu i Majdanpeku nije izrekao ni jednu presudu”, istakla je Sanijela Dinić, pravnica Mreže CHRIS.

Pa, ipak, dodaje ona, najčešća izricana kazna je novčana u skoro 99 odsto slučajeva, a kazna zatvora ne prelazi jedan odsto od ukupnog broja presuda. Treba istaći i da ponekad nije moguće izreći takvu vrstu kazne, jer za nju nema uslova.

Alternativne sankcije, složili su se svi učesnici ovog okruglog stola, predstavljaju veliki potencijal, naročito za počinioce koji ranije nisu osuđivani, za počinioce društveno manje opasnih krivičnih dela, mlade prestupnike i žene, ali je potrebno da se imaju u vidu i problemi koji su se pokazali na terenu, do kojih su doveli, kako rekoše na ovom skupu, neprecizni zakonski propisi.

Novine koje su uvedene sa ciljem da se rasterete zatvorski kapaciteti, a osuđeni resocijalizuju, odnosno vrate u društveni život, pokazali su i nedovoljne kadrovske kapacitete, manjak ljudstva, odsustvo tehničke podrške, manjak vozila, ali i druge probleme.

Saradnja sa svim relevantnim činiocima ocenjena je kao dobra, ali uvek ima mesta i za unapređenje. Najkvalitetnija je sa zatvorima, sa policijom, pa i sa pravosudnim organima, dok je sa advokatima dobra, kada je ima, a ima je, rečeno je u Negotinu, retko.

Inače, ovom okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Osnovnog i Višeg suda u Negotinu, ali i Kancelarije za alternativne sankcije u Negotinu, lokalne samouprave, Okružnog zatvora, advokature, Policijske stanice u Negotinu, ali i ustanova u sistemu vanzavodskih sankcija i mera, kao što JKP „Badnjevo“ i svakako Centar za socijalni rad.