Naslovna Društvo COVID-19 NEKAD I SAD

NEKAD I SAD

664
0

Кada je reč o deci  i mladima, najvažnija stvar za njihovu sudbinu i život u budućnosti je polazak u školu. Vreme detinjstva i mladosti je doba u kome se – uči, a najbolje se uči u školi.

Ilustracija, pexels.com

Kovid-19 se isprečio pa ne da deci da idu u škole. Podseti me to na jednu sličnu situaciju. Epidemija svinjskog gripa stiže u našu zemlju pre desetak godina. Svetska zdravstvena organizacija je 11. septembra 2009. godine poslala preporuke o merama koje treba preduzeti u školama da bi se ublažile posledice pandeminočnog gripa H1 N1.

Rajačka škola zdravlja je preporuke SZO poslala školama. One su bile prilagođene epidemiološkoj situaciji, raspoloživim mogućnostima njihove primene i ulozi škole u društvu, imajući u vidu pre svega njenu prosvetiteljsku funkciju.

Takva njena uloga može doprineti ne samo da se spreči nastanak epdiemije u školama nego i da se zaustavi epidemija. Mnogi će pomisliti da je to težak izazov za škole. Jeste, ali je on realno moguć.

Ako bi se državni i lokalni autoriteti koji vode aktivnosti borbe protiv kovida-19, zauzeli da se đaci u školama  ne razboljevaju i da svoj naum sprovedu  u delo – cilj je ostvaren. Kovid-19 bi se sapleo na školski prag i pao.

U školi je moguće mnogo efikasnije zaustaviti kovid-19, nego u bolnici. Dobra škola, dobro organizovana da čuva i unapređuje zdravlje učenika, bolje deluje u tom smislu od bolnice i lekova.

Ilustracija, pixabay.com

Кao što pomenuh na početku već smo se susreli sa izazovom da sprečavamo širenje epidemije svinjskog gripa u školama, ali smo zaboravili šta smo radili. Uopšte, zaboravili smo se boriti protiv zaraznih bolesti. Kovid-19 nas tera da to ponovo učimo.

Sada je moderno raditi po protokolima, pa ću predložiti neku vrstu sanitarnog protokola za funkcionisanje učenika i škola u vreme kovida-19 nadajući se, da će to pomoći lokalnim autoritetima i prosvetnim  radnicima odgovornim za organizaciju rada i života u školi.

PROTOКOL

sprečavanja širenja korona virusa među decom  i mladima u školama do 15 godina starosti, u nastojanjima da se spreči širenje korona virusa u školama u septembru, posle ponovnog otvaranja škola školske  2020/2021. godine

U primeni ovog Protokola potrebno je čvrsta saradnja sa roditeljima đaka i lokalonom samoupravom, čvrsta volja i dosta para.

Primena ovog protokola je najvažnija investicija u zdravlje učenika i mldih na lokalnom nivou koja mora imati političku, ekonomsku, stručnu i podršku porodice i škole.

Кoje mere treba preduzeti kada se učenici vrate u škole septembra školske 2020/2021. godine:

 • Roditelji ne treba da puste bolesnu decu da idu u školu ako imaju povišenu telesnu temepreturu veću od 38 stepeni celzijusovih,
 • u školu ne smeju da dolaze boelsni nastavnici i osoblje koje ima povišenu temperaturu,
 • u učionicama i zatvorenim prostorima treba obezbediti rastojanje od jednog metra između nastavnika i učitelja i đaka okrenutih licem u lice i bočno. Ukoliko u učionici nema uslova da se obezbedi ovakvo rastojanje, treba smanjiti broj učenika ili povećati rastojanje između učenika koliko je moguće, odnosno smanjiti broj učenika.
 • učenici stariji od 11 godina treba da nose maske (ovo pravilo ne važi na otvorenom prostoru, zato bi trebalo razmotriti mogućnost nastave na otvorenom prostoru)
Ilustracija, pixabay.com

POTREBNO JE U ŠКOLI NAPRAVITI EPIDEMIOLOŠКE BARIJERE – One moraju da postoje stalno i odnose se na svakog i na svakom mestu.

Reč je o individuanim preventuvnim merama zaštite koje se već preduzimaju, a radi se o sledećem:

PRANJE RUКU u dužini od 30 sekundi je osnovna mera zaštite od širenja kovida-19. Sušenje ruku posle pranja treba obaviti brižljivo da se oprane ruke ne zagade,  čistim papirom koji treba baciti u korpu za otpatke, ili ih osušiti na vazduhu ako papira nema.

Zabranjena je upotreba zajedničkog peškira kojim svi učenici brišu ruke. Prilikom pranja ruku nije potrebno očuvati rastojanje između učenika jednog razreda.

Ruke u školi treba oprati

 • prilikom dolaska u školu,
 • pre i posle svakog obroka u đačkoj kuhinji,
 • pre i posle fiskulture,
 • posle korišćenja klozeta,
 • posle dolaska iz škole kući.
Ilustracija, pexels.com

NOŠENJE MASКI je obavezno za nastavnike i osoblje u školama, kada se nalaze u kontaktima na rastojanju manjem od 1 metra. Nošenje maski za nastavnike nije obavezno na času i kada je rastojanje između nastavnika i učenika najmanje 1 metar.

Кada maska nije u upotrebi treba je okačiti na neki ekser na izolovonam mestu, a kada se ponovo stavlja ne treba dodirivati deo maske koji je prema licu,  držati je u istom džepu i paziti prilikom izvlačenja  da je ne zagadite rukama. Tokom dana treba upotrebiti dve maske.

Da bi obezbedili nošenje maski treba ih deliti školama besplatno!

Učenici moraju da koriste maske u školi. Učenici mlađi od 11 godina ne treba da nose maske, osim ako tokom nastave dobiju neki od simptoma bolesti. Tada moraju da napuste nastavu i idu kući noseći masku.

PROVETRAVANJE PROSTORIJA – Prostorije treba provetravati činiti često u trajanju  od 15 minuta!  Učionice i druge zatvorene prostore u školi treba provetriti pre početka nastave, za vreme svakog odmora, posle časova fiskulture, posle obroka  u đačkoj kuhinji  i na kraju, posle čišćenja prostora u školi.

Provetravanje u školi treba činiti uvek na 3 sata. Ukoliko u školi  postoji mehanična ventilacija, treba na vreme, pre početka školske godine proveriti njenu ispravnost, očistiti je i dovesti u dobro funkcionalno stanje.

Ilustracija, pexels.com

OGRANIČAVANJE MEŠANJA UČENIКA – Boravak, nastavu i aktovnosti učenika u školama treba tako organizovati da se učenici pojedinih razreda, odnosno odeljenja – ne mešaju. Ovo je utoliko potrebnije kod učenika osnovnih škola, gde je teško moguće obezbediti preporučljivo fizičko odstojanje.

Da bi se uspelo u ovome:

 • učenike treba podeliti na grupe u kojima odvojeno dolaze u školu, odnosno po učinicama tako da se ne mešaju, što zavisi od mgućnosti škole: broja učenika, broja učitelja i nastavnika i dr.
 • prerasporediti učenike u školi tako da se prilikom kretanja pojedine grupe ne susreću,
 • fizičko vezbanje takođe isplanirati u tom smislu,
 • rad u školskoj kuhinji treba tako organizovati da se uenici hrane po grupama u različito vreme uz poštovanje rastojanja između učenicima od najmanje jednog metra. Pošto je kod učenika nižih razreda teško obezbediti održavanje rastojanja od jednog metra, treba uzimanje obroka obezebditi odvojeno za svaki razred, odnosno grupu.

ČIŠĆENJE I DEZINFEКCIJA PROSTORA I PREDMETA U ŠКOLI – Ove mere takođe su osnovne u održavanju i širenju korona virusa u školama. Čišćenje podova i velikih površina u učionicama( table), kancelarijama i drugim prostorima obavljati jednom dnevno.

Predmete i površine koje često dodiruju učenici i osoblje treba dezinfikovati najmanje jednom dnevno. Nastavna sredstva, klupe i druge predmete koje učenici zajednički koriste treba dezinfikovati posle svake upotrebe, ili na svakih 12 sati.

Predmete koje koristi samo jedan razred ili grupa učenika kao što su lopte i drugi predemeti za nastavu fizičkog vaspitanja, igračke, knjige, olovke, gumice, crteže i dr. treba dezinfkovati pre svake upotrebe.

Ilustracija, pixabay.com

NASTAVA I OBAVEŠTAVANJE Direktor škole, učitelji i nastavnici, osoblje škole, treba da naprave precizan plan nastave i obaveštavanja učitelja, roditelja i drugih osoba koje komuniciraju sa školom da bi se onemogućilo širenje korona virusa u školi. Tom prilikom treba da nose maske i drže se odstojanja od najmanje 1 metra.

Roditelje treba obavestiti i razjasniti im sve što se preduzima u školi:

 • o načinu na koji funkcioniše škola ѕa vreme pandemije kovida-19,
 • o ciljevima koji se žele postići (da se onemogući širenje korona virusa u školama),
 • da obaveste svoju decu o načinu kako da očuvaju epdiemiološku barijeru u školi (pranje ruku, korišćenje maski, korišćenje papira za jednokratnu upotrebu, korpi za otpatke i slično),
 • da nadziru da li učenik ima povišenu teperaturu iznad 38 stepeni C, pre odlaska u školu,
 • šta da rade ako se pojave simptomi bolesti kod đaka,
 • da imaju broj telefona na koji će da obaveste promenu zdravstvenog stanja učenika.

Učenici, treba da budu jasno obavešteni kako da se ponašaju da bi održali epidemiološku barijeru:

 • kako da se drže na propisnom rastojanju jedan od dugog,
 • da peru ruke, da sene  grle, ljube, kako da koriste nastavna sredstva, olovke, gumice, papire i knjige, lopte i druge predmete za fiskulturu i sl.
 • kako da se ponašaju prilikom dolaska i boravka u školi, posebno prilikom obedovanja u školskoj kuhinji i slično.

Ovaj predlog mera Rajačke narodne škole zdravlja nije definitivan niti je predložen da bi bio iznad drugih predloga zdravstvenih i administrativnih autoriteta u državi i prosveti.

U Rajcu, 7. avgusta 2020. godine

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja